Quyết định số 3125/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nguồn: Thuvienphapluat

Quyết định số 3125/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
—–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-
Số: 3125/QĐ-BKHCNHà Nội, ngày 26 tháng 12  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 03 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

1.TCVN 4482 : 2007(ISO 4831 : 2006)Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi- Phương pháp phát hiện và định lượng coliform- Kỹ thuật đếm số có xác xuất lớn nhất
2.TCVN 5518-2 : 2007(ISO 21528-2 : 2004)Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi– Phương pháp phát hiện và định lượng enterobactericeae – Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
3.TCVN 7788 : 2007Đồ hộp thực phẩm – Xác định hàm lượng thiếc bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
– Tổng cục TĐC;
– Lưu HS, VT
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

Bài viết liên quan

Thêm bình luận