Quảng Xương: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, Quảng Xương luôn được đánh giá là địa phương năng động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, nhờ vậy đời sống của người dân có sự chuyển biến khá rõ nét. Kinh tế phát triển là tiền đề để cán bộ và nhân dân Quảng Xương thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). 

Ông Mã Văn Thanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Xương, cho biết: “Để đẩy nhanh chương trình XDNTM, huyện đã mở các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã (giảng viên là Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, chuyên viên Ban chỉ đạo chương trình XDNTM của tỉnh). Ngoài ra, huyện còn cử mỗi xã 4 đồng chí là cán bộ chủ chốt tham gia tập huấn kiến thức XDNTM”.

Để chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả chương trình XDNTM, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Xương đã ra 8 nghị quyết chuyên đề, đó là: phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển doanh nghiệp, dồn điền đổi thửa, thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong thời kỳ CNH, HĐH và chỉnh trang xây dựng nông thôn. Cụ thể, năm 2013, Huyện uỷ Quảng Xương đã ra Nghị quyết số 08 về chỉnh trang XDNTM và UBND huyện đã cụ thể hoá bằng Chương trình hành động số 06 về chỉnh trang, XDNTM giai đoạn 2013-2015, triển khai đến tất cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, trưởng – phó các phòng ban, đoàn thể để chương trình XDNTM sớm hoàn thành và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ”. Đến nay, huyện đã có hai xã (Quảng Tân, Quảng Hợp) hoàn thành 19 tiêu chí NTM; có 2 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí, 5 xã đạt 15 tiêu chí; bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 14 tiêu chí. 

Đến nay, tổng vốn đầu tư XDNTM ở 35 xã của huyện ước đạt 843 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư xã hội là 420 tỷ đồng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản 157 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp 266 tỷ đồng. Việc huy động các nguồn lực xã hội để XDNTM ở các địa phương được nhân dân đồng tình và mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây mới, nâng cấp, cải tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; các mô hình sản xuất theo hướng hàng hoá phát huy hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân; đời sống tinh thần không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, nhiều cơ sở văn hoá được trùng tu, tôn tạo, nâng cấp hoặc xây mới. 

Kết quả đạt được là sức mạnh tổng thể của cán bộ và nhân dân huyện Quảng Xương, là động lực để các địa phương đạt được mục tiêu đề ra, sớm về đích trong XDNTM.

Nguyễn Đình

Bài viết liên quan

Thêm bình luận