Mai Sơn: Đẩy nhanh công tác phê duyệt đề án

Sau hơn 2 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, Mai Sơn (Sơn La) đã đạt được những kết quả khả quan như: nhận thức của người dân có chuyển biến đáng kể, đời sống được cải thiện; 21/21 xã đã được phê duyệt quy hoạch; diện mạo nông thôn ngày một đổi thay… Để thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, thời gian tới huyện xác định sẽ đẩy mạnh công tác thẩm định và duyệt đề án cho 21 xã.

Chiềng Ban đi đầu

Chiềng Ban là xã điểm của tỉnh Sơn La về XDNTM giai đoạn 2011 – 2015. Khi bắt tay vào triển khai chương trình, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển các thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành để thực hiện. Đồng thời, tiến hành tổ chức các hội nghị quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền, phổ biến các văn bản của các cấp, ngành về chương trình XDNTM đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu và hưởng ứng triển khai thực hiện.

Cụ thể, Chiềng Ban đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay XDNTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Bên cạnh đó, xã tiến hành công tác điều tra, khảo sát, đánh giá thực tế tình hình kinh tế – xã hội, hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của xã trên cơ sở đó lập và duyệt đề án.

Sau hơn 2 năm, Chiềng Ban đã đạt 9/19 tiêu chí NTM, trong đó có những tiêu chí khó như: điện, y tế, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo… Những năm qua, xã đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh phát triển diện tích cây càphê, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Nếu như năm 1998, diện tích càphê của xã mới đạt 20ha thì nay tăng lên 1.000ha với 1.570 hộ tham gia, doanh thu đạt hàng trăm tỷ đồng/năm. Tính đến năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,8%, hộ cận nghèo 0,31%; thu nhập bình quân đạt 17,6 triệu đồng/người; nhờ vậy cuộc sống của người dân đã được cải thiện đáng kể.

Sớm hoàn thành phê duyệt đề án

Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2013, UBND huyện Mai Sơn đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với UBND các xã hướng dẫn tổ chức triển khai các nội dung, quy trình thực hiện chương trình XDNTM và đã đạt được những kết quả nhất định; một số cơ sở đã phát huy phong trào thi đua XDNTM bằng những việc làm thiết thực như: làm đường giao thông nông thôn, ra quân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, xây dựng quỹ NTM.

Huyện đã đôn đốc, chỉ đạo các xã kiện toàn hệ thống quản lý, củng cố bộ máy chuyên môn giúp việc để chương trình đảm bảo được thực hiện liên tục. Tập trung hoàn thiện đề án quy hoạch của 21 xã theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh. Đến nay, đã bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện và phê duyệt đề án của 21/21 xã, tiếp tục thẩm định đề án, hoàn thành phê duyệt đề án cho cả 21 xã.

Phối hợp với các đoàn thể tổ chức hội thi “Gia đình hạnh phúc – Chung tay XDNTM”, chỉ đạo các xã tổ chức lễ phát động thi đua “Chung sức XDNTM”; trong 6 tháng đầu năm tổ chức ở các xã: Cò Nòi, Chiềng Mai, Mương Chanh, Chiềng Sung, Hát Lót, Mường Bon… Tiếp tục tập huấn cho cán bộ làm công tác XDNTM cấp xã, bản, tiểu khu tại 4 xã Cò Nòi, Mương Chanh, Chiềng Sung, Nà Bó với tổng số 7 lớp, 922 đại biểu tham dự.

Tiếp tục phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 8/2/2013 của UBND tỉnh Sơn La với tổng kinh phí 3,024 tỷ đồng; lồng ghép với Chương trình 925 đầu tư 16 hạng mục công trình cơ bản theo tinh thần Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Sơn cho biết: “Đến nay, 21/21 xã đã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch; đời sống và thu nhập của người dân có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do huyện có đường biên dài, người dân phần lớn là đồng bào dân tộc thiếu số nên quá trình triển khai còn chậm, gặp khó khăn. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, đồng thời tiến hành thẩm định đề án và phê duyệt đề án cả 21 xã để các xã sớm triển khai thực hiện”.

Hoàng Văn

Bài viết liên quan

Thêm bình luận