Suy ngẫm đầu năm, về cơ hội và thách thức trong giảm nghèo

KTNT – Năm mới 2009 đã về. Trên thềm năm mới, thấy thành tựu mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt được trong suốt quá trình xây dựng nước Việt Nam mới, nhất là trong hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới là vô cùng to lớn. Sự Đoàn kết, Trí tuệ và ý chí Việt Nam được khẳng định bằng vị thế mới của đất nước, dân tộc trên các diễn đàn thế giới. “Rồng Việt Nam đã cất cánh”, “con hổ trẻ đã thức giấc”, “Việt Nam, ngôi sao đang lên”… là những nhận xét của bạn bè về chúng ta. Chúng ta có quyền tự hào về những điều đó.

Trong những thành tựu mà chúng ta đạt được, kỳ tích xoá đói giảm nghèo được bạn bè, các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao vì chúng ta là nước còn nghèo mà về trước Mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo 10 năm, chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người) và thu nhập của người dân liên tục tăng (nếu năm 1986, năm ta bắt đầu thực hiện đường lối đổi mới, thu nhập bình quân đầu người dưới 200 đôla Mỹ thì hết năm 2008 này chúng ta đã đạt 1030 đôla Mỹ).

Thành tựu ta đạt được là to lớn, nó là tiền đề để ta bước những bước tiếp theo, đó là nhanh chóng ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng cho việc xây dựng nước Việt Nam công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào năm 2020.

Thời cơ để giảm nghèo cho từng hộ gia đình, từng địa phương, từng vùng liên tục được mở ra. Đó là định hướng ưu tiên nhiệm vụ này trong đường lối, chủ trương của Đảng. Đó là chính sách và nguồn lực hỗ trợ ngày càng lớn của Nhà nước. Đó là sự tham gia tích cực của cả cộng đồng và từng người dân. Đó là tiềm lực của nền kinh tế ngày càng lớn và kết cấu hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đó là những chương trình xoá nghèo tầm quốc gia như Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) và mới đây nhất là Đề án về cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với 61 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao…

Thời cơ và thuận lợi là to lớn, nhưng thách thức cũng không nhỏ. Đó là xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, nguồn lực còn hạn chế, tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới,… nhất là ý chí, khát vọng vượt nghèo của một bộ phận dân cư còn thấp, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi… Có thể nói, thách thức lớn nhất là “tư duy trung bình chủ nghĩa” (dễ thoả mãn với cái mình đã có) còn tồn tại nặng nề trong cả từng người dân cũng như nhiều cán bộ.

Chỉ có Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự khuyến khích, tạo điều kiện cho Trí tuệ Việt Nam được sáng tạo và đóng góp của Nhà nước; và nâng cao ý chí, Khát vọng vươn lên của mỗi người mới giúp chúng ta vượt qua thách thức, khai thác có hiệu quả cơ hội để vượt lên.

Năm mới đã về, chúng ta đã tự hào và sẽ tự hào hơn nếu khát vọng xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” sớm thành hiện thực; “giặc nghèo” bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bằng những mô hình làm ăn mới, suy nghĩ táo bạo trong vượt khó làm giàu của các địa phương và cá nhân, Chuyên đề Kinh tế VAC của Báo Kinh tế nông thôn sẽ cùng bà con các dân tộc xây dựng khát vọng làm giàu; và hướng dẫn phương thức sản xuất phù hợp để “Cùng bà con xoá nghèo, làm giàu”.

Hiền Trang

Bài viết liên quan

Thêm bình luận