Lưu ý khi trồng cây măng tây trên đất đỏ bazan đã trồng cà phê lâu năm

Hỏi đất đỏ bazan đã canh tác cà phê lâu năm có thể chuyển sang trồng cây măng tây được hay không?

Lưu ý khi trồng cây măng tây trên đất đỏ bazan đã trồng cà phê lâu năm

– Đối với đất đỏ bazan  có thể chuyển đổi sang trồng măng tây được, tuy nhân cần lưu ý:

+ Thu nhặt hết tất cả phần tàn dư cây cà phê đem tiêu hủy

– Luân canh với cây trồng khác như cây trồng họ đậu rồi chuyển sang trồng măng tây

– Rắc VÔI BỘT khử trùng đất. Nếu đất trước đó bị tuyến trùng cần rắc thuốc trừ tuyến trùng.

– Sử dụng nhiều PHÂN HỮU CƠ cho đất tơi xốp

– Sử dụng phân bón đầy đủ theo đúng quy trình kỹ thuật

Bài viết liên quan

Thêm bình luận