86/2007/QĐ-BNN – Quyết định về việc tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 trong kiểm tra chất lượng cà phê nhân xuất khẩu

Cổng Thông Tin Điện Tử BNN&PTNT.

QUYẾT ĐỊNH: Về việc tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193 : 2005 trong kiểm tra chất lượng cà phê nhân nhập khẩu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔNSố: 86/2007/QĐ-BNNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193 : 2005 trong kiểm tra chất lượng cà phê nhân nhập khẩu

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 trong ky chất lượng cà phê nhân xuất khẩu, trước khi có quy chuẩn kỹ thuật cà phê được ban hành.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân có xuất khẩu cà phê nhân phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 trước khi thông quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Nên xem:   Slogan hay không khó

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lương Lê Phương

TCVN                                                                                                              TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4193: 2005

Xuất bản lần 5

Bài viết liên quan

Thêm bình luận