Kemira

Sản phẩm này có thể được sử dụng như một phân bón đặc cho những vụ thu hoạch cây ăn quả giá trị cao như những nông trại trồng rau bán và berryfruit cây trồng. Vì sản phẩm này hoà tan được cao, nó có thể cũng được sử dụng cho fertigation như một nguồn của can xi và nitơ nitrat cho những vụ thu hoạch cây ăn quả có giá trị cao.

Đặc điểm : .

Bài viết liên quan

Thêm bình luận