C.ty Cp Thuốc Sát Trùng Việt Nam

Tên doanh nghiệp: C.TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 102 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 1, Tp.HCM, Viet Nam
Điện thoại: 84-8-8230751,8224364
Fax: 84-8-8230752
Email: vipesco@hcm.vnn.vn – Website: www.vipesco.com.vn

Thêm bình luận