C.TY CHẾ BIẾN CUNG ỨNG XNK CÀ PHÊ

Tên doanh nghiệp: C.TY CHẾ BIẾN CUNG ỨNG XNK CÀ PHÊ
Địa chỉ: 135A Pastuer (Lầu 5), P. 6, Q. 3, Tp.HCM, Viet Nam
Điện thoại: 84-8-8239899,8233184
Fax: 84-8-8295705
Email: vinacofexim@hcm.vnn.vn – Website: https://niengiamnongnghiep.vn/caphe

Thêm bình luận