43/2007/QĐ-BNN – Quyết định ban hành Quy định quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn.

Cổng Thông Tin Điện Tử BNN&PTNT.

QUY ĐỊNH: Quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn

————————————

QUYẾT ĐỊNH

Số 43/2007/QĐ-BNN, ngày 16 tháng 5 năm 2007

Ban hành Quy định quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn

–––––––––––––––––––––––––––––

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 Căn cứ Nghị định số: 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số: 12/2003/PL-UBTVQH11, ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: Đã ký

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN___________________________________  CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc______________________________________________________________ 

QUY ĐỊNH

Quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số  43   /2007/QĐ-BNN ngày 16  tháng  5   năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &  PTNT)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

          1. Văn bản này quy định điều kiện sản xuất, chế biến, chứng nhận điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn và chứng nhận sản phẩm chè an toàn.

          2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia sản xuất, chế biến, chứng nhận điều kiện sản xuất và chứng nhận sản phẩm chè an toàn tại Việt Nam.

          3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác thì thực hiện theo Điều ước quốc tế đó.

          Điều 2. Giải thích từ ngữ

          Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

          1. Chè an toàn là sản phẩm chè được sản xuất, chế biến, bảo quản theo đúng quy trình kỹ thuật, có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, nitrat, chất điều hoà sinh trưởng và các vi sinh vật có hại dưới mức giới hạn cho phép theo quy định tại Phụ lục 4 và 5 của Quy định này.

          2. Điều kiện sản xuất chè an toàn là các yêu cầu tối thiểu về nhân lực, quy trình canh tác và môi trường để sản xuất nguyên liệu chè an toàn.

          3. Điều kiện chế biến chè an toàn là các yêu cầu tối thiểu về nhân lực, thiết bị và công nghệ chế biến, môi trường để sản xuất ra sản phẩm chè an toàn từ nguyên liệu chè an toàn.

          4. Tổ chức chứng nhận sản phẩm chè an toàn là tổ chức có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chỉ định làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm nghiệm và chứng nhận sản phẩm chè an toàn.

Chương II

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN

          Điều 3. Quản lý và nhân lực

          1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến chè an toàn phải có hoặc thuê cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt (hoặc bảo vệ thực vật), chế biến hướng dẫn.

          2. Người sản xuất, chế biến chè an toàn phải qua tập huấn kỹ thuật sản xuất, chế  biến chè an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

          3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến chè an toàn phải có hồ sơ hoặc sổ tay ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến (theo mẫu quy định), nhằm theo dõi, quản lý làm cơ sở cho việc xem xét chứng nhận điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn và chứng nhận sản phẩm chè an toàn.    

          Điều 4. Đất trồng

          1. Đất quy hoạch trồng chè an toàn phải đảm bảo có đặc điểm lý, hoá, sinh học phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của cây chè, không bị ô nhiễm hóa chất và kim loại nặng, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn môi trường đất trồng trọt (Tiêu chuẩn TCVN 5941:1995, TCVN 7209: 2000 nêu tại Phụ lục 1 của Quy định này).

          2. Đất ở các khu sản xuất chè an toàn phải được kiểm tra mức độ ô nhiễm định kỳ hoặc đột xuất khi có nghi vấn hoặc khiếu nại.

          Điều 5. Phân bón

          1. Chỉ được sử dụng các loại phân bón trong Danh mục phân bón được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, phân hữu cơ truyền thống đã qua xử lý đảm bảo không còn nguy cơ ô nhiễm hoá chất và vi sinh vật có hại.

          2. Không sử dụng các loại phân bón có nguy cơ gây ô nhiễm cao như: phân chuồng tươi, nước giải, phân chế biến từ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp để bón trực tiếp cho chè. Nếu sử dụng các loại phân bón lá thì phải đảm bảo thời gian cách ly từ lần phun cuối đến lần hái chè gần nhất theo hướng dẫn trên bao bì.

          3. Chỉ được sử dụng các chất điều hoà sinh trưởng trong Danh mục  thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

          Điều 6. Nước tưới

          1. Nước tưới cho chè phải lấy từ nguồn nước không ô nhiễm bởi các vi sinh vật và các hoá chất độc hại, chất lượng nước tưới theo tiêu chuẩn TCVN 6773:2000 tại Phụ lục 3 của văn bản này.

          2. Tuyệt đối không sử dụng nước thải công nghiệp; nước thải từ các bệnh viện, khu dân cư tập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc; để tưới hoặc phun trực tiếp cho chè.

          3. Nguồn nước tưới cho các vùng chè an toàn phải được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

          Điều 7. Kỹ thuật canh tác chè an toàn.

          1. Trồng các giống chè thích hợp với vùng sinh thái.

          2. Vệ sinh đồng ruộng: khu vực sản xuất chè an toàn cần được thường xuyên vệ sinh đồng ruộng để hạn chế sâu bệnh và nguồn ô nhiễm khác.

          3. Bón lót đủ lượng phân hữu cơ đảm bảo chất lượng, bố trí trồng cây che bóng cho nương chè phù hợp với điều kiện địa hình, đặc điểm giống chè.

          4. Thực hiện phương pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP), giám sát chặt chẽ  vật tư đầu vào và các khâu kỹ thuật canh tác trong sản xuất chè an toàn.

          5. Thu hái: thực hiện hái dãn lứa, hái đúng phẩm cấp đảm bảo chất lượng chè nguyên liệu, thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật dài hơn tối thiểu 03 (ba) ngày so với quy định thời gian cách ly ghi trên nhãn của từng loại thuốc (thời gian cách ly tính từ lần phun thuốc bảo vệ thực vật lần cuối đến lứa hái gần nhất)       

          Điều 8. Phòng trừ sâu bệnh   

          1. Áp dụng triệt để biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên nương chè, kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại, áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp, theo nguyên tắc sau:

          a) Coi trọng biện pháp canh tác, biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại trên chè như: chăm sóc cây chè sinh trưởng tốt, trồng cây che bóng hợp lý, loại bỏ cây ký chủ của các loài sâu bệnh hại chè, kết hợp các biện pháp phòng trừ thủ công như diệt ổ trứng sâu, bắt sâu bẫy bướm vào các thời điểm thích hợp, dùng chất dẫn dụ; bảo vệ, nhân nuôi, phát triển thiên địch trong các vùng sản xuất chè an toàn.

          b) Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc sinh học, biện pháp phòng trừ sinh học.

2. Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu bệnh cho chè. Trường hợp cần thiết phải sử dụng thuốc hóa học phải tuân thủ nguyên tắc sử dụng 4 đúng:

          a) Đúng chủng loại: chỉ sử dụng các loại thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên chè ở Việt Nam do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

          b) Đúng liều lượng: sử dụng đúng nồng độ và liều lượng hướng dẫn trên bao bì cho từng loại thuốc và từng thời gian sinh trưởng của cây chè.

          c) Đúng cách: áp dụng biện pháp pha, trộn và phun, rải thuốc theo đúng hướng dẫn của từng loại thuốc, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người và môi trường.

          d) Đúng lúc: sử dụng thuốc đúng thời điểm mẫn cảm nhất của dịch hại theo hướng dẫn để phát huy hiệu lực của thuốc và tuân thủ thời gian cách ly được quy định cho từng loại thuốc.

Điều 9. Chế biến và bảo quản chè an toàn

          1. Chế biến chè phải đảm bảo các quy định về an toàn lao động, thiết bị và môi trường theo tiêu chuẩn 10TCN 605-2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

          2. Nhà kho bảo quản chè phải thoáng, mát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không gần nguồn gây ô nhiễm hoá chất, kim loại nặng hoặc vi sinh vật có hại.

          3. Bao bì phải đúng quy cách theo quy định, đảm bảo an toàn thực phẩm.

          Điều 10Điều kiện để sản phẩm chè được công nhận chè an toàn

          1. Lô sản phẩm chè được công nhận là chè an toàn phải đảm bảo các điều kiện sau: có kết quả kiểm nghiệm sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn chè an toàn nêu tại Mục1, Điều 2 của Quy định này.

          2. Công bố tiêu chuẩn chè an toàn

          Trước khi tiến hành sản xuất và chế biến, tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến chè an toàn phải công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ngày 19/01/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Hướng dẫn số 212/HD-TT-ĐPB ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Cục Trồng  trọt về việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá đặc thù chuyên ngành nông nghiệp và phải chịu trách nhiệm về sản phẩm chè đã công bố.          

          Điều 11. Lưu thông sản phẩm chè an toàn

          Sản phẩm chè an toàn trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường phải đảm bảo các điều kiện sau:

          1. Có giấy chứng nhận sản phẩm chè an toàn do tổ chức chứng nhận sản phẩm chè an toàn cấp.

          2. Có bao gói thích hợp đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

          3. Có nhãn hàng hoá gắn liền với bao gói chè; việc ghi nhãn hàng hoá sản phẩm chè an toàn phải thực hiện theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hoá và Thông tư hướng dẫn số 09/2007/BKHCN ngày 6 tháng 4 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

          Điều 12. Tổ chức sản xuất,  chế biến chè an toàn

          1. Cơ sở sản xuất, chế biến chè an toàn cần được tổ chức theo các hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể như: doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại.

          2. Cơ sở sản xuất, chế biến chè an toàn phải đăng ký và chấp hành nghiêm túc các quy định về điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định tại văn bản này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng về chất lượng, tính an toàn của sản phẩm do mình sản xuất, chế biến.

Chương III

CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN

          Điều 13. Đăng ký và chứng nhận điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn.

          1. Đăng ký và chứng nhận điều kiện sản xuất chè an toàn

          Tổ chức, cá nhân sản xuất chè gửi hồ sơ đăng ký đề nghị công nhận điều kiện sản xuất chè an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại, trước thời vụ bắt đầu thu hoạch chè tối thiểu 02 (hai) tháng.       

          Hồ sơ đăng ký gồm:

          a) Đơn đăng ký công nhận điều kiện sản xuất chè an toàn theo mẫu tại Phụ lục 6 của Quy định này.

          b) Bản kê khai điều kiện sản xuất chè theo mẫu tại Phụ lục 8 của Quy định này.

          c) Tài liệu khác có liên quan nếu có.

          2. Đăng ký và chứng nhận điều kiện chế biến chè an toàn

          Tổ chức, cá nhân chế biến chè gửi hồ sơ đăng ký đề nghị công nhận điều kiện chế biến chè an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại, trước thời vụ bắt đầu thu hoạch chè tối thiểu 01 (một) tháng.     

          Hồ sơ đăng ký gồm:

          a) Đơn đăng ký công nhận điều kiện chế biến chè an toàn theo mẫu tại Phụ lục 7 của Quy định này.

          b) Bản kê khai điều kiện điều kiện chế biến  chè theo mẫu tại Phụ lục 9 của Quy định này.

          c) Tài liệu khác có liên quan nếu có.

          Điều 14. Thẩm định và chứng nhận điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn.

          1. Trong thời hạn 30 ngày (ba mươi), kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn theo mẫu Phụ lục 10 và Phụ lục 11 của Quy định này.

          2. Nếu chưa đảm bảo điều kiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu theo quy định.

          3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn có hiệu lực không quá 03 (ba) năm, hết thời hạn cơ sở sản xuất, chế biến chè phải đăng ký lại.

Điều 15. Quản lý, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến chè antoàn

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức việc giám sát, kiểm tra điều kiện sản xuất của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận. Nếu phát hiện không đảm bảo đủ điều kiện quy định thì ra văn bản yêu cầu khắc phục, quá thời hạn mà không khắc phục được thì ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận.

          Điều 16. Cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất, chế biến chè antoàn.

          Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến chè an toàn được thẩm định để cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn theo quy định hiện hành.

Chương IV

KIỂM NGHIỆM, CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CHÈ AN TOÀN

          Điều 17. Điều kiện của tổ chức chứng nhận sản phẩm chè antoàn.

          1. Có cán bộ được đào tạo có chứng chỉ, đủ năng lực thanh tra, kiểm tra và công nhận để chứng nhận sản phẩm chè an toàn.

          2. Có trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng chè an toàn.

          3. Tổ chức chứng nhận sản phẩm chè an toàn phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm.

          Điều 18. Thủ tục chứng nhận, chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm chè an toàn.

          1. Tổ chức có nhu cầu hoạt động về chứng nhận sản phẩm chè antoàn, gửi hồ sơ về Cục Trồng trọt, hồ sơ gồm:

          a) Đơn đăng ký được công nhận là Tổ chức chứng nhận sản phẩm chè an toàn theo mẫu Phụ lục 12.

          b) Bản kê chi tiết trong đơn đăng ký về các điều kiện được quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 17 Quy định này.

          2. Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định nếu đủ điều kiện trình Bộ quyết định công nhận. Trong trường hợp chưa có tổ chức, cá nhân đăng ký, Cục Trồng trọt phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ chỉ định các tổ chức đủ điều kiện thực hiện việc chứng nhận sản phẩm chè an toàn.

          3. Cục Trồng trọt tổ chức kiểm tra các tổ chức chứng nhận sản phẩm chè an toàn, định kỳ 02 (hai) năm một lần hoặc đột xuất khi có khiếu lại, nếu không đủ điều k

Bài viết liên quan

Thêm bình luận